Opendeur Motorized Brigade

Motorized Brigade

Privacyverklaring Motorized Brigade

De Motorized Brigade vindt uw privacy erg belangrijk. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens
geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe wij dit doen en welke rechten
u heeft, kunt u lezen in deze privacyverklaring

Over Motorized Brigade

Motorized Brigade – Belgische Defensie
Cel Opendeur
T.a.v. Adjudant Tom Collier
Koning Leopold I Laan 30 Bus 22
3970 Leopoldsburg België

 

Ondernemingsnummer: 0308.357.555
E-mailadres: opendeurleopoldsburg@gmail.com

Wanneer verwerkt de Motorized Brigade welke persoonsgegevens?

Contact i.v.m. bezoek aan de opendeur
Wanneer u contact met ons opneemt i.v.m. bezoek aan onze opendeur, dan verwerken wij (mogelijk) uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: tot afloop van de opendeur

 

Contact i.v.m. sponsoring en/of deelname
Wanneer u contact met ons opneemt i.v.m. sponsoring en/of deelname aan onze opendeur, dan verwerken wij (mogelijk) uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam van de contactpersoon van uw bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer.
Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: onbepaalde tijd, maar nooit langer dan nodig is.

 

Facturatie/Financiële administratie bij sponsoring en/of deelname
Voor de facturatie bij sponsoring en/of deelname aan onze opendeur en voor onze financiële administratie verwerken wij uw bedrijfsnaam, de aanspreekvorm, voor- en achternaam van de contactpersoon van uw bedrijf, adresgegevens, klantnummer, factuurnummer, bankgegevens, btwnummer, e-mailadres en telefoonnummer.
Grondslag AVG: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 10 jaar die volgen op de belastbare periode waarop de facturen en
administratie betrekking hebben vanwege de wettelijke bewaarplicht van financiële administratie

 

Gerechtvaardigd belang
Voor sommige doelen verwerkt de Motorized Brigade persoonsgegevens op basis van de grondslag “gerechtvaardigd belang”. Het belang om uw persoonsgegevens te verwerken is hierbij afgewogen tegen uw belang (het recht op privacy). De Motorized Brigade verwerkt daarom niet meer gegevens dan nodig is om het doel te bereiken en verwerkt ze ook niet langer dan nodig is.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De derde partijen waar wij (mogelijk) uw gegevens aan hebben verstrekt, zijn:

  • Websiteplug-ins (Complianz, Forminator, Google Analytics, Google Search, Wordfence
    Security en WPForms).

 

De Motorized Brigade verkoopt uw gegevens niet door aan derden.

Doorgifte aan derde landen

De Motorized Brigade probeert persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Het kan echter zijn dat de Motorized Brigade toch diensten inzet van buiten de EER. De Motorized Brigade doet dit alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Motorized Brigade heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Maatregelen die worden genomen, zijn bijvoorbeeld:

  • Het direct verwijderen van persoonsgegevens wanneer wij ze niet meer nodig hebben;
  • Het gebruik van tweestapsverificatie;
  • Niet inloggen op onbeveiligde netwerken;
  • Het sluiten van verwerkersovereenkomsten;
  • Alleen bevoegde personen toegang tot de persoonsgegevens verlenen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming als er automatisch besluiten worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. De Motorized Brigade maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Uw rechten

Als uw persoonsgegevens verwerkt worden, dan heeft u hier in bepaalde mate controle over. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:


Recht op inzage, rectificatie en wissing.

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens de Motorized Brigade van u verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kunt u ons verzoeken deze te rectificeren. Ook kunnen wij op uw verzoek gegevens wissen.


Recht op beperking van de verwerking
Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van uw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die wij van u hebben, mogelijk onjuist zijn. Dan mogen wij deze gegevens niet meer gebruiken totdat wij de juiste gegevens hebben. Ook als de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, wij de gegevens niet meer nodig hebben of wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van gegevens, dan moeten wij (tijdelijk) stoppen met het verwerken van uw gegevens.


Recht op bezwaar
Wanneer wij uw gegevens verwerken vanwege de grondslag “gerechtvaardigd belang” en u het hier niet mee eens bent, dan kunt u bezwaar maken. Wanneer u bezwaar maakt, dan zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan verwerken wij deze persoonsgegevens niet meer.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en door een machine te lezen vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer u de Motorized Brigade toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te
verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.


Recht om uw toestemming in te trekken
Wanneer wij uw toestemming hebben gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat u de toestemming heeft ingetrokken.


Recht om een klacht in te dienen
Heeft u een klacht over hoe de Motorized Brigade met uw persoonsgegevens omgaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Wilt u een van deze rechten uitoefenen, dan kunt u mailen naar opendeurleopoldsburg@gmail.com.
Wilt u het recht om een klacht in te dienen uitoefenen, neem dan contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen

Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring in de tussentijd aanpassen. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in het bedrijf zijn, of nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving. De nieuwste versie zal altijd online gepubliceerd staan. Als de wijzigingen op u van toepassing zijn, informeren wij u daarover. Sponsort u of neemt u deel aan de opendeuren van de Motorized Brigade na de wijzigingen, dan gaat u akkoord met deze wijzigingen.


Versie: 10 april 2023